24.04.2017  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

Zapytanie ofertowe 1/2017


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wschowie zwraca się o złożenie oferty wykonania: 1. kontroli okresowej, pięcioletniej polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej byłej oczyszczalni ścieków, położonej na działce nr ewid. 35/5 w obrębie miejscowości Lubiatów gm. Sława, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Kontrola powinna być udokumentowana protokółem kontroli lub protokółem z wyłączenia instalacji elektrycznej z eksploatacji. Protokół z kontroli powinien być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. 2. zabezpieczenie przez zaizolowanie końcówki kabla. Ofertę z określoną wartością brutto należy przesłać w terminie do dnia 15 maja 2017 r. na adres inspektoratu (Wschowa, Plac Kosynierów 1c/317). Do dnia 22 maja 2017 r. planuje się rozpatrzenie ofert i podpisanie umowy. W umowie określi się termin przeprowadzenia kontroli i zabezpieczenia kabla (planowany termin czerwiec 2017 r.) oraz sposób płatności. W razie niejasności pisma pytania proszę kierować do Ryszarda Jakubczaka na telefon nr 65-5402110.


Czytaj dalej...