21.01.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2018

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wschowie zwraca się o złożenie oferty wykonania oceny technicznej wykonanej instalacji c. o. z kominkiem z płaszczem wodnym umieszczonym na poddaszu budynku mieszkalnego położonego we Wschowie przy ulicy Staroleszczyńskiej 11 na działce nr ewid. 1636
Ocena techniczna powinna:
a) być sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
b) określić czy przy wykonaniu instalacji c. o. z kominkiem z płaszczem wodnym umieszczonym na poddaszu budynku mieszkalnego położonego we Wschowie przy ulicy Staroleszczyńskiej 11 na działce nr ewid. 1636 naruszono przepisy techniczne a w szczególności przepisy § 133-135 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
c) określić, w przypadku naruszenia w/w przepisów, jakie niezbędne roboty budowlane należy wykonać, aby doprowadzić w/w instalację c.o. do stanu zgodnego z przepisami.

Ofertę z określoną wartością brutto należy przesłać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. na adres inspektoratu (Wschowa, Plac Kosynierów 1c/317). Do dnia 22 czerwiec 2018 r. planuje się rozpatrzenie ofert i podpisanie umowy. W umowie określi się termin przeprowadzenia oględzin w/w instalacji (planowany termin lipiec 2018 r.) oraz sposób płatności.
W razie niejasności pisma pytania proszę kierować do Ryszarda Jakubczaka na telefon nr 65-5402110.Data publikacji: 2018-05-25 13:54:07 (126 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: sekretariat@wschowa.pinb.gov.pl

[ Wróć ]