23.05.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 roku) informuję, iż:  1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wschowie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wschowie z siedzibą przy ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel. 65 540 21 10, adres e-mail: sekretariat@wschowa.pinb.gov.pl

  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia.

  3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.

  5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

  8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dotępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – Panem Ryszardem Jakubczakiem, sekretariat@wschowa.pinb.gov.pl
Data publikacji: 2018-05-25 14:13:57 (277 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: sekretariat@wschowa.pinb.gov.pl

[ Wróć ]