27.06.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ci

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU BUDOWY

  Zawiadomienie
  Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 ustawy - Prawo budowlane).

  Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

   

  • oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy:
   1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
   2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
  • protokoły badań i sprawdzeń;
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
  • potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy.
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (nie stosuje się do budynków: podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2) (art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).


  W przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane).

  Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeśli właściwy organ - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

  UWAGI:
  Można przystąpić do użytkowania - po zawiadomieniu właściwego organu - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - o zakończeniu budowy, między innymi:
  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  • budynków służących gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe,
  • innych niewielkich budynków, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie.


Zawiadomienie o zako?czeniu budowy.
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2015-07-15 14:02:05
Ilość pobrań: 976
O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany.
Rozmiar: 35.50 KB
Data publikacji: 2013-04-29 13:57:26
Ilość pobrań: 2039
Karta ewidencyjna.
Rozmiar: 57.50 KB
Data publikacji: 2013-04-29 13:57:53
Ilość pobrań: 1743

Data publikacji: 2013-01-24 10:27:01 (5136 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: pinb@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-01-24 10:28:30 Dodano za??cznik: Zawiadomienie o zako?czeniu budowy. (zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy[62x1].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-24 10:29:18 Dodano za??cznik: O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany zgodnie z projektem budowlanym, teren wokó? budowy zosta? doprowadzony do nale?ytego stanu i porz?dku,przy budowie obiektu zastosowano materia?y dopuszczone do obrotu,dokonano pom Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:45:51 Dodano za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:45:53 Dodano za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x4].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:45:53 Dodano za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x5].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:45:53 Dodano za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x6].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:45:53 Dodano za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x7].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:46:23 Usuni?to za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x4].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:46:33 Usuni?to za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x5].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:46:38 Usuni?to za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x6].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-01-30 12:46:39 Usuni?to za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x7].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:44:22 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany zgodnie z projektem budowlanym, teren wokó? budowy zosta? doprowadzony do nale?ytego stanu i porz?dku,przy budowie obiektu zastosowano materia?y dopuszczone do obrotu,dokonano p Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:44:22 Usuni?to za??cznik: KARTA EWIDENCYJNA (KARTA_EWIDENCYJNA_DS_STATYSTYCZNYCH[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:45:48 Dodano za??cznik: O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany... (oswiadczenie_kierownika_budowy,_ze_obiekt_zostal_wykonany[62x2].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:46:38 Dodano za??cznik: Karta ewidencyjna. (Karta_ewidencyjna[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:50:02 Usuni?to za??cznik: Karta ewidencyjna. (Karta_ewidencyjna[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:50:02 Usuni?to za??cznik: Zawiadomienie o zako?czeniu budowy. (zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy[62x1].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:50:02 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany... (oswiadczenie_kierownika_budowy,_ze_obiekt_zostal_wykonany[62x2].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:51:01 Dodano za??cznik: Zawiadomienie o terminie rozpocz?cia robót budowlanych. (zawiadomienie_o_terminie_rozpoczecia_robot_budowylanych[62x1].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:51:32 Dodano za??cznik: O?wiadczenie kierownik budowy o przyj?ciu obowi?zków. (oswiadczenie_kierownik_budowy_o_przyjeciu_obowi?zkow[62x2].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:52:06 Dodano za??cznik: O?wiadczenie o przyj?ciu obowi?zku inspektora nadzoru inwestorskiego. (oswiadczenie_o_przyjeciu_obowi?zku_inspektora_nadzoru_inwestorskiego[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:53:58 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie kierownik budowy o przyj?ciu obowi?zków. (oswiadczenie_kierownik_budowy_o_przyjeciu_obowi?zkow[62x2].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:53:58 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie o przyj?ciu obowi?zku inspektora nadzoru inwestorskiego. (oswiadczenie_o_przyjeciu_obowi?zku_inspektora_nadzoru_inwestorskiego[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:54:44 Dodano za??cznik: O?wiadczenie kierownik budowy o przyj?ciu obowiazków. (oswiadczenie_kierownik_budowy_o_przyjeciu_obowiazkow[62x2].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:55:25 Usuni?to za??cznik: O?wiadczenie kierownik budowy o przyj?ciu obowiazków. (oswiadczenie_kierownik_budowy_o_przyjeciu_obowiazkow[62x2].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:55:25 Usuni?to za??cznik: Zawiadomienie o terminie rozpocz?cia robót budowlanych. (zawiadomienie_o_terminie_rozpoczecia_robot_budowylanych[62x1].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:56:21 Dodano za??cznik: Zawiadomienie o zako?czeniu budowy. (zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy[62x1].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:57:26 Dodano za??cznik: O?wiadczenie kierownika budowy, ?e obiekt zosta? wykonany... (oswiadczenie_kierownika_budowy,_ze_obiekt_zostal_wykonany[62x2].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2013-04-29 13:57:53 Dodano za??cznik: Karta ewidencyjna. (Karta_ewidencyjna[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2015-07-15 13:55:39 Usuni?to za??cznik: Zawiadomienie o zako?czeniu budowy. (zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy[62x1].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2015-07-15 13:56:44 Dodano za??cznik: (Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_-_od_29[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2015-07-15 14:01:45 Usuni?to za??cznik: Zawiadomienie o zako?czeniu budowy. (Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_-_od_29[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2015-07-15 14:02:05 Dodano za??cznik: (Zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_-_od_29[62x3].doc) Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2016-05-18 10:47:34 a Marlena Krzy?y?ska-Duchniak

[ Wróć ]